Chung cư Singashine Lộc Ninh, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập Wish trong tiếng Anh

Bài tập Wish trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Put in wish(ed) or hope(d) 1 I wish you a pleasant stay here. 2 Enjoy your...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập cấu trúc I Wish

Bài tập cấu trúc I Wish Đề bài Bài 1: Put the verb into the correct form 1 If I knew (know) his number, I would phone...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập câu điều kiện loại 3

Bài tập câu điều kiện loại 3 Đề bài Bài 1: Put the verb into the correct: 1 I didn't know you were in hospital. If I'd...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu...

 Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 Đề bài Bài 1: Put the verb into the correct form 1 They would be...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Mục Lục bài tập Câu điều kiện trong...

Mục Lục bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh      Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 Bài...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề...

 Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Read the situations and write questions beginning Can or Could ...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu should trong...

Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 2) Đề bài Bài 1: Write a sentence (beginning in the way shown) that me...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập Had better trong tiếng Anh

Bài tập Had better trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or had better not. Use the...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong...

Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Write sentences about yourself. Imagine things you would like or wouldn't like. 1...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu should trong...

Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 1) Đề bài Bài 1: For each situation write a sentence with should or shouldn't...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập must, mustn’t và needn’t trong tiếng...

Bài tập must, mustn't và needn't trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences using needn't + the following verbs: ask come explain leave...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập have to và must trong tiếng...

Bài tập have to và must trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences with have to/has to/had to. 1 Bill start work at...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu may và...

 Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 1) Đề bài Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might. ...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu may và...

 Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 2) Đề bài Bài 1: Write sentences with might 1 Where are you going...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu could trong...

Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Answer the question with a suggestion. Use could 1 Where shall we...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Mục Lục Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh...

Mục Lục Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản   Tiếng Anh là bộ môn quan trọng trong cuộc sống cũng như học tập....

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could,...

 Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences using can or (be) able to....

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Mục Lục bài tập Động từ khuyết thiếu...

Mục Lục bài tập Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh Tiếng Anh là bộ môn quan trọng trong cuộc sống cũng như học...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập mệnh đề when và mệnh đề...

Bài tập mệnh đề when và mệnh đề if trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences using the verbs in brackets.All the sentences...

[Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh] Bài tập thì tương lai tiếp diễn và...

Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Read about Colin. Then tick the sentences...