[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số cộng

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số cộng

 

– Định nghĩa: (un) là cấp số cộng nếu un+1 = un + d, với ∀n∈N*, d là hằng số.

– Các khái niệm

Cho cấp số cộng (un). Khi đó:

un= u1+ (n-1)d: số hạng tổng quát của cấp số cộng;

d: công sai của cấp số cộng

Sn = u1+ u2+…+un : tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

– Tính chất :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY