[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Quy tắc đếm

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Quy tắc đếm

 

– Quy tắc cộng: một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động X hoặc Y. Nếu hoạt động X có m cách thực hiện, hoạt động Y có n cách thực hiện và không trùng với bất cứ cách thực hiện nào của X thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau thì:

n(A∪B) = n(A) + n(B)

Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn bất kì thì:

n(A∪B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B)

– Mở rộng: nếu A1,A2,…,An là các tập hợp hữu hạn. Đôi một không giao nhau thì n(A1∪A2∪…An) = n(A1) + n(A2)+…+n(An)

– Quy tắc nhân: một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp X và Y. Nếu hành động X có m cách thức hiện và ứng với nó có n cách thực hieenh hành dộng Y thì có m.n cách hoàn thành công việc.

Chú ý: quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp.

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY