Tổng Hợp 15 Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Có Đáp Án

Lịch sử là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh, thuộc nhóm môn Khoa học...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 15

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 15 Đề bài Câu 1 : Cho các sự kiện: 1. Việt Nam và...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 14

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 14 Đề bài Câu 1 : Khu vực được các cường quốc rất quan...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 13

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 13 Đề bài Câu 1 : Hội nghị Ianta đã có quyết định quan...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 12

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 12 Đề bài Câu 1 : Dựa và bảng số liệu sau, hãy lựa...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 11

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 11 Đề bài Câu 1 : Cho các sự kiện: 1. Nhà nước Cộng...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 10

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 10 Đề bài Câu 1 : Ý không đúng về nuyên nhân tan rã...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 9

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 9 Đề bài Câu 1 : Cho các sự kiện: 1. Việt Nam và...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 8

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 8 Đề bài Câu 1 : Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên...

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 7

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 7 Đề bài Câu 1. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc...