[Đại số và Giải tích 11] Đạo hàm cấp hai: Lý thuyết và bài...

Đạo hàm cấp hai: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phần 1: Lý thuyết Định nghĩa Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm f’(x)....

[Đại số và Giải tích 11] Vi phân: Lý thuyết và bài tập trắc...

Lý thuyết Vi phân: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm   - Định nghĩa : Cho hàm có y= f(x) xác định trên (a;b) và...

[Đại số và Giải tích 11] Đạo hàm của các hàm số lượng giác:...

Đạo hàm của các hàm số lượng giác: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phần 1: Lý thuyết Đạo hàm của các hàm...

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính...

Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàm   Bài tập trắc nghiệm phần 1 Đề bài trắc nghiệm Câu 1: Đạo hàm của hàm số...

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Các quy tắc tính đạo hàm

  Công thức - (c)’=0 (c=const) - (xn)’ =n.xn-1 (n∈N,n > 1,x∈R) Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương - (u+v-w)’= u’+v’-w’ - (uv)’= u’v + uv’ - (ku)’=ku’ (k= const) Đạo...

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý...

Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Bài tập trắc nghiệm phần 1 Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Cho hàm số...

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Định nghĩa và ý nghĩa của...

Lý thuyết Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm   Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;b), xo∈(a;b),xo+∆x ∈(a;b)....

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục

Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục   Bài tập trắc nghiệm phần 1 Đề bài trắc nghiệm   Câu 1. Cho hàm số : Kết luận nào sau...

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Hàm số liên tục

Lý thuyết Hàm số liên tục     a) Hàm số liên tục tại một điểm Định nghĩa: giả sử hàm số f(x) xác định trên khoảng...

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm...

  Bài tập trắc nghiệm phần 1 Đề bài trắc nghiệm   Câu 1. A. 0        B. 2        C. 4        D....