BÀI VIẾT MỚI

Du học Canada luôn là niềm mơ ước của nhiều bạn học sinh Việt Nam. Thế nhưng để được học tập và rèn luyện tại đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới này là điều không...
Nhiều đợt không khí lạnh dồn dập tràn về báo hiệu một mùa đông nữa lại đến với những dự báo đặc biệt đang được người dân đón đợi. Người dân co ro đón gió lạnh đầu mùa. Ảnh: Phan...
Bài tập Wish trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Put in wish(ed) or hope(d) 1 I wish you a pleasant stay here. 2 Enjoy your holiday, I .... you have a great time. 3 Goodbye, I .... you all the...
Bài tập cấu trúc I Wish Đề bài Bài 1: Put the verb into the correct form 1 If I knew (know) his number, I would phone him. 2 I wouldn't buy (not/buy) that coat if I were you. 3 I .... (help)...
Bài tập câu điều kiện loại 3 Đề bài Bài 1: Put the verb into the correct: 1 I didn't know you were in hospital. If I'd known (I/know), I would have gone (I/go) to see you. 2 Sam got to the station...
 Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 Đề bài Bài 1: Put the verb into the correct form 1 They would be offended if I didn't go to their party. (not/go) 2 If you took more exercise, you...
Mục Lục bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh      Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 Bài tập câu điều kiện loại 3  Bài tập cấu trúc I Wish Bài tập Wish...
 Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Read the situations and write questions beginning Can or Could 1 You're carrying a lot of things. You can't open the door yourself. There's a...
Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 2) Đề bài Bài 1: Write a sentence (beginning in the way shown) that me the same as the first sentence 1 "I think it would be a good idea to...
Bài tập Had better trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or had better not. Use the words in brackets 1 Your're goig out for a walk with Tom. It looks as if...
Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Write sentences about yourself. Imagine things you would like or wouldn't like. 1 (a place you'd love to live) I'd love to live by the sea. 2 (a job...
Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 1) Đề bài Bài 1: For each situation write a sentence with should or shouldn't + the following go away for a few days go to bed so late look for...
Bài tập must, mustn't và needn't trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences using needn't + the following verbs: ask come explain leave tell walk 1 We've got plenty of time. We needn't leave yet. 2 I can manage...
Bài tập have to và must trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences with have to/has to/had to. 1 Bill start work at 5a.m. He has to get up at four (he/get up) 2 I broke my arm...
 Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 1) Đề bài Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might. 1 Perhaps Helen is in her office. She might be in her office 2 Perhaps...
 Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 2) Đề bài Bài 1: Write sentences with might 1 Where are you going for your holidays? ( to Ireland) I haven't decided yet. I might go to Ireland. 2...
Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Answer the question with a suggestion. Use could 1 Where shall we go for our holidays? (to Scotland) We could go to Scotland. 2 What shall we hve...
Mục Lục Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản   Tiếng Anh là bộ môn quan trọng trong cuộc sống cũng như học tập. Là bộ môn được đưa vào chương trình giáo dục từ cấp tiểu học. Tiếng Anh cũng...
 Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to trong tiếng Anh Đề bài Bài 1: Complete the sentences using can or (be) able to. Use can if possible otherwise use (be) able to 1 Gary has travelled a lot....