[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác

0
88

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) có tập xác định là:

A. R\{π/3+k2π, k ∈ Z}.

B. R\{π/6+kπ, k ∈ Z}.

C. R\{π/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z}.

D. R\{π/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z}.

Câu 2. Hàm số y = tan(x/2 – π/4) có tập xác định là:

A. R\{π/2+k2π, k ∈ Z}.

B. R\{π/2+kπ, k ∈ Z}.

C. R\{3π/2+k2π, k ∈ Z}.

D. R.

Câu 3. Tập xác định của hàm số y = cot(2x – π/3) + 2 là:

A. R\{π/6+kπ, k ∈ Z}.

B. R\{π/6+k2π, k ∈ Z}.

C. R\{5π/12+kπ/2, k ∈ Z}.

D. R\{π/6+kπ/2, k ∈ Z}.

Câu 4. Hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập xác định là:

A. R\{kπ, k ∈ Z}.

B. R\{π/2+π, k ∈ Z}.

C. R\{π/2+k2π, k ∈ Z}.

D. R\{kπ/2, k ∈ Z}.

Câu 5. Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 6. Hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập xác định là:

A. R

B. R\{k2π, k ∈ Z}.

C. {k2π, k ∈ Z}.

D. ∅

Câu 7. Hàm số y = sinxcos2x là:

A. Hàm chẵn.

B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C. Hàm không có tính tuần hoàn.

D. Hàm lẻ.

Câu 8. Hàm số y = tan3x/ sin3x thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A. Hàm chẵn.

B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C. Xác định trên R.

D. Hàm lẻ.

Câu 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A. y = sin2x

B. y = sin2x.cosx.

C. y = tanx/cosx.

D. y = cotx/sinx.

Câu 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A. y = tan2x/ tan2x +1

B. y = sinx.cos2x

C. y = cosx.sin2x

D. y = cosxsin3x.

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C D C A C D A C C

 

Câu 1: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 2: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 3: D

Hàm số y= cot(2x-π/3)+2 xác định khi và chỉ khi sin(2x-π/3)≠0

Câu 4: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 5: A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 6: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 7: D

Do y= sinx là hàm lẻ, y=cos2x là hàm chẵn nên hàm số y= sinx cos2x là hàm lẻ

Câu 8: A

Do y=sinx và y=tan3x là hàm lẻ nên

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chú ý: có thể kiểm tra trực tiếp hai điều kiện

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 9: C

Do y=tanx là hàm lẻ, y=cosx là hàm chẵn nên đáp án cần chọn là C

Câu 10: C

Do y=sin2x và y= cosx là hàm chẵn nên đáp án cần chọn là C

 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 11: Trong các hàm số sau, hàm số nào không là hàm chẵn và cũng không là hàm lẻ?

A. y = tanx – 1/sinx.

B. y = √2 sin(x – π/4).

C. y = sinx + tanx.

D. y = sin4x – cos4x.

Câu 12: Hàm số y = (sinx + cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

A. 1+√2       B. 3

C. 5       D. √2

Câu 13: Hàm số y = √3sinx – cosx có giá trị nhỏ nhất là:

A. 1 – √3       B. – √3

C. – 2       D. – 1 – √3

Câu 14: Cho hàm số y = (cosx-1)/(cosx+2). Mệnh đề nào trong số các mệnh đề sau đây là sai?

A. Tập xác định của hàm số là ℝ.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0.

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng – 2.

D. Hàm số tuần hoàn với chu kì T = 2.

Câu 15: Hàm số nào sau đây có giá trị lớn nhất bằng 2?

A. y = tanx – cotx

B. y = 2tanx

C. y = √2(cosx – sinx)

D. y = sin(2x – π/4)

Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3- 4sin2xcos2x là:

A. – 1       B. 2

C. 1       D. 3

Câu 17: Hàm số y = √(1-cos2x) có chu kì là:

A. 2π       B. √2π

C. π       D. √π

Câu 18:Hai hàm số nào sau đây có chu kì khác nhau?

A. cos(x/2) và sin(x/2).

B. Sinx và tanx.

C. cosx và cot(x/2).

D. tan2x và cot2x.

Câu 19: Chu kì của hàm số y = 2sin(2x + π/3) -3cos(2x – π/4) là:

A. 2π       B. π

C. π/2       D. 4 π

Câu 20: Chu kì của hàm số y = sin2x -2cos3x là:

A. 2π       B. π

C. (2π)/3       D. π/3

 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A C D C B C B B A

 

Câu 11: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 12: A

Ta có y=(sinx+cosx)2 + cos2x = 1+ sin2x+ cos2x= 1+√2sin(2x+π/4), suy ra hàm số có giá trị lớn nhất là 1+√2

Câu 13:C

Ta có y= √3 sinx- cosx

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 14: D

Dễ nhận thấy đáp án A,B,C thỏa mãn nên đáp án cần chọn là D. Có thể nhận thấy ngay hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

không thể có chu kì là 2

Câu 15: C

Các hàm số y= tanx- cotx và y= 2tanx không có giá trị lớn nhất, hàm số y= sin(2x-π/4) có giá trị lớn nhất là 1

Cũng có thể nhận ngay ra đáp án C vì :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 16: B

Ta có y= 3- 4sin2xcos2x= 3- sin22x≥2, dấu phẩy đẳng thức xảy ra khi sin22x= 1

Câu 17: C

Tập xác định của hàm số đã cho là R mà cos2x có chu kì là π nên y= √(1-cos2x) cũng có chu kì là π

Câu 18: B

Hàm số sinx có chu kì là 2π, hàm số tanx có chu kì là π

Câu 19: B

Chu kì của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 20: A

Chu kì của hàm số y=sin2x là π, chu kì của hàm số y=cos3x là (2π)/3 nên chu kì của hàm số đã cho là 2π

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hàm số lượng giác TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here