[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Quy tắc đếm

0
47

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Quy tắc đếm

 

– Quy tắc cộng: một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động X hoặc Y. Nếu hoạt động X có m cách thực hiện, hoạt động Y có n cách thực hiện và không trùng với bất cứ cách thực hiện nào của X thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau thì:

n(A∪B) = n(A) + n(B)

Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn bất kì thì:

n(A∪B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B)

– Mở rộng: nếu A1,A2,…,An là các tập hợp hữu hạn. Đôi một không giao nhau thì n(A1∪A2∪…An) = n(A1) + n(A2)+…+n(An)

– Quy tắc nhân: một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp X và Y. Nếu hành động X có m cách thức hiện và ứng với nó có n cách thực hieenh hành dộng Y thì có m.n cách hoàn thành công việc.

Chú ý: quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp.

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here