[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

0
45

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

 

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Bài số 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

( Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm Cả năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Tổng 2134,9 142,4 969,0
Cà phê 641,2 15,5 673,
Chè 132,6 96,9 22,9
Cao su 978,9 30,0 259,0
Các cây khác 382,2 0 113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. Cột chồng      B. Miền

C. Tròn      D. Đường

Câu 2: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. Cột chồng      B. Miền

C. Tròn      D. Đường

Câu 3: Điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là

A. Đều trồng được cây cà phê, cao su và một số cây công nghiệp lâu năm khác

B. Đều có diện tích trồng chè ngang nhau

C. Đều có diện tích trồng cây cao su chiếm tỉ trọng lướn so với cả

D. Đều có diện tích trồng cà phê rất ít

Câu 4: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là

A. Khí hậu có mùa đông lạnh

B. Có nguồn lao động dồi dào hơn

C. Gần với đồng bằng sông Hồng

D. Có vị trí giáp biển

Câu 5: Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây NGuyên là

A. Có diện tích trồng cà phê lớn hơn

B. Có diện tích trồng chè lớn hơn

C. Có diện tích trồng cao su lớn hơn

D. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn

Câu 6 : Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vung Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Có diện tích trồng cà phê ít hơn

B. Có diện tích trồng chè lớn hơn

C. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn

D. Có diện tích trổng cây cong nghiệp lâu năm ít hơn

Câu 7: Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi bắc Bộ do

A. Đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo

B. Nhiệt độ ở Tây Nguyên luôn thấp

C. Lương mưa nhiều

D. Có nguồn lao động dồi dào hơn

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án A C A A B C A

 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Bài số 2

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2013

(Đơn vị: nghìn con)

Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Trâu 2559,5 1470,7 92,0
5156,7 914,2 662,8

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Tỉ trọng trâu, bò của vùng Trung du và miền núi bắc Bộ trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là:

A. 3,6% và 12,9 %      B. 65,1% và 12,9%

C. 57,5% và 17,7%      D. 17,7% và 57,5%

Câu 2: Tỉ trọng trâu, bò của vùng Tây Nguyên trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là:

A. 57,5% và 17,7%      B. 3,6% và 12,9 %

C. 3,6% và 17,7 %      D. 12,9% và 3,6%

Câu 3: Cả hai vùng trên đều có thé mạnh về chăn nuôi gia súc lớn vì

A. Đều có khí hậu lạnh

B. Đều có diện tích đồng cỏ lớn

C. Đều có các nhà máy chế biến

D. Đều có nguồn lao động dồ dào

Câu 4: Thế mạnh chăn nuôi trâu bò của 2 vùng đều thể hiện

A. Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm tới trên 50% so với tổng đàn trâu, bò của cả nước

B. Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 70% so với tổng đàn trâu, bò của cả nước

C. Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 40,7% so với tổng đàn trâu, bò của cả nước

D. Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 90% so với tổng đàn trâu, bò của cả nước

Câu 5: Ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò là do

A. Trâu ưa ẩm và chịu được lạnh hơn bò nên thích hợp với khí hậu của vùng

B. Có các đồng cỏ rộng hơn

C. Truyền thống chăn nuôi

D. Trâu chịu lạnh kém hơn bò

Câu 6: Ở vùng Tây Nguyên, bò được nuôi nhiều hơn trâu là do

A. Có các cao nguyên rộng

B. Có đồng cỏ rộng hơn

C. Truyền thống chăn nuôi

D. Bò không chịu được lạnh và ưa khô, thích hợp với khí hậu của vùng

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B B C A D

 

Tải nội dung bài, [Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ  TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here