[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 34: Crom và hợp chất của crom

0
45

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 34: Crom và hợp chất của crom

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Crom không phản ứng với chất nào sau đây ?

A. dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng

B. dung dịch NaOH đặc, đun nóng

C. dung dịch HNO3 đặc, đun nóng

D. dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng

Câu 2: Dung dịch HCl, H2SO4 loãng sẽ oxi hoá crom đến mức oxi hoá nào sau đây

A. +2     B. +3    C. +4    D. +6

Câu 3: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. 2Cr + 3F2 → 2CrF3    B. 2Cr + 3Cl2 −to→2CrCl3

C. Cr+ S −to→CrS     D. 2Cr + N2 −to→2CrN

Câu 4: Chất nào saụ đây không có tính lưỡng tính ?

A. Cr(OH)2    B. Cr2O3    C. Cr(OH)3     D. Al2O3

Câu 5: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là

A. 13,5 gam.    B. 27,0 gam.    C. 54,0 gam.     D. 40,5 gam.

Câu 6: Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 moi FeSO4 trong môi trường dung dịch H2SO4 loãng là:

A. 29,4 gam    B. 59,2 gam.     C. 24,9 gam.    D. 29 6 gam

Câu 7: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hồn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc) Giá trị của V là:

A. 7,84.    B. 4,48.    C. 3,36    D. 10,08

Câu 8: Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được 10,3 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol của dung dịch CrCl3 là:

A. 1,00M    B. 1,25M    C. 1,20M    D. 1,40M

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-A 7-A 8-B

Câu 7:

mAl trước pư = 23,3 – 15,2 = 8,1 gam

nAl = 0,3 mol; nCr2O3 = 0,1 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Hỗn hợp X ; 0,1 mol Al dư, 0,1 mol Al2O3; 0,2 mol Cr

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

V = (0,15 + 0,2 ) .22,4 = 7,84 lít

Câu 8:

Gọi số mol CrCl3là x

nNaOH = 0,4 mol; nCr(OH)3 = 0,1 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

nCr(OH)3dư =4x – 0,4 = 0,1

x = 0,125

CM (CrCl3) = 1,25M

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 9: Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim.

A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo.

B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ oxi hoá crom thành Cr(VI).

C. Lưu huỳnh không phán ứng được với crom.

D. Ở nhiệt độ cao, clo sẽ oxi hoá crom thành Cr(II).

Câu 10: Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. Cr + KClO3 → Cr2O3 + KCl.    B. Cr + KNO3 → Cr2O3 + KNO2.

C. Cr + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H2.    D. 2Cr + N2 → 2CrN.

Câu 11: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. 2CrO3 + 2NH3 −to→Cr2O3 + N2 + 3H2O.

B. 4CrO3 + 3C −to→2Cr2O3+ 3CO2.

C. 4CrO3 + C2H5OH −to→2Cr2O3 + 2CO2 + 3H2O.

D. 2CrO3 + SO3 −to→Cr2O7 + SO2.

Câu 12: Sục khí Cl2vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

A. NaCrO2, NaCl, H2O.     B. Na2CrO4, NaClO, H2O.

C. NaCrO2, NaCl, NaClO, H2O.    D. Na2CrO4, NaCl, H2O.

Câu 13: Muốn điều chế 6,72 lít khí đo (đktc) thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần dùng đế tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

A. 29,4 gam.     B. 27,4 gam.     C. 24,9 gam.     D. 26,4 gam

Câu 14: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với một hỗn hợp gồm 8,1 gam Al và 15,2 gam Cr2O3, sau phản ứng thu được hẳn hợp X. Cho hỗn hợp X vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thấy thoát ra 5,04 lít H2 (đktc). Khối lượng crom thu được là:

A 5,2 gam    B. 10,4 gam    C. 8,32 gam     D. 7,8 gam.

Câu 15: Nung nóng 1,0 mol CrO3 ở 420oC thì tạo thành oxit crom có mầu lục và O2. Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%, thể tích khí O2 (đktc) là

A. 11,20 lít    B 16,80 lít    C. 26,88 lít    D. 13,44 lít

Câu 16: Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:

A. 1,03 gam    B. 2,06 gam    C. 1,72 gam    D. 0,86 gam

Hướng dẫn giải và Đáp án

9-A 10-C 11-D 12-D 13-A 14-D 15-D 16-A

 

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học TẠI ĐÂY  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here