[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914

0
44

[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Ý nào không phải là lí do mà vào những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa

B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh

C. Nhật Bản dã đánh thắng đế quốc Nga (1905)

D. Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam

Câu 2. Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào?

A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Duy tân để phát triển đất nước

C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc

D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

Câu 3. Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

A. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa

D. Đánh đổ ngôi vua, phát triển lên tư bản chủ nghĩa

Câu 4. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhậ Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

A. Duy tân       B. Đông du

C. Bạo động chống Pháp       D. “Chấn hung nội hóa”

Câu 5. Vì sao phong trào Đông du tan rã (1908)?

A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước

D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu

Câu 6. Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến đâu để tiếp tục hoạt động?

A. Trung Quốc      B. Triều Tiên

C. Về nước       D. Thái Lan

Câu 7. Tại sao Phan Bội Châu lại quay trở lại hoạt động ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh hưởng tư tưởng của các cuộc cải cách ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành nhiều chính sách tiến bộ

D. Do Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?

A. Tập hợp các lực lượng yêu nước của Việ Nam đang hoạt động ở Trung Quốc

B. Chuẩn bị lực lượng để tiến hành bạo động giành độc lập

C. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đưa về nước hoạt động

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực

D. Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Câu 10. Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

A. Tuyên truyền vận động được quần chúng nhân dân ở trong nước

B. Mở được nhiều lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

D. Kích động được tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D C A B D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A C D C C

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn là do

A. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố trước những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội không đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những thành viên của Việt Nam Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không có đường lối, mục tiêu rõ ràng

Câu 12. Nội dung nào thể hiện đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân, giành độc lập dân tộc

B. Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, khôi phục độc lập cho nước Việt Nam

Câu 13. Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách?

A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên tg

B. Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại

C. Do thất bại của phong trào Đông Du

D. Do tư tưởng cải cách trên tg lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam

Câu 14. Trong lĩnh vực kinh tế, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã chú ý đến hoạt động nào?

A. Khuyến khích các thương nhân đầu tư sản xuất, buôn bán

B. Cổ động chấn hung thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động nhân dân dùng hàng nội hóa, bài trừ hàng ngoại

D. Mở rộng buôn bán trong nước

Câu 15. Trong nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?

A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân

B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới

C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu,…

Câu 16. Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng

A. Thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật

B. Tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học

C. Mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

D. Sử dụng chữ Nôm, không dạy chữ Hán

Câu 17. Một hoạt động độc đáo trong lĩnh vực đời sống của cuộc vận động Duy tân là

A. Tiến hành cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, lên án những hủ tục phong kiến

B. Tiến hành cải cách về văn hóa, đưa tư tưởng văn hóa tiến bộ vào đời sống nhân dân

C. Xây dựng nền văn hóa truyền thống dân tộc

D. Khôi phục những tinh hoa văn hóa bị mai một.

Câu 18. Trong cuộc vận động Duy tân, khi tư tưởng duy nhất đi vào quần chúng, vượt qua khuôn khổ ôn hòa, đưa cuộc đấu tranh sang hình thức mới nào?

A. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân

B. Phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Câu 19. Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là

A. Cuộc vận động văn hóa lớn, đưa đất nước thoát khỏi hủ tục lạc hậu

B. Cuộc cải cách kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu

C. Cải cách xã hội, đưa xã hội phát triển toàn diện

D. Cải cách văn hóa – xã hội, gắn liền với giáo dục long yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án A B D B D
Câu 16 17 18 19
Đáp án C A C D

 

Xem thêm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử lớp 11 TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here