[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941)

0
84

[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941)

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 -1907 là

A. Dân chủ tư sản       B. Dân chủ cộng hòa

C. Quân chủ lập hiến       D. Quân chủ chuyên chế

Câu 2. Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

A. Nga hoàng Nicôlai I       B. Nga hoàng Nicôlai II

C. Nga hoàng Alếchxanđra III       D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

Câu 3. Yếu tố kìm hãm sự phá triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

A. Làn song phản đối của nhân dân lan rộng

B. Chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ

C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân

D. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến

Câu 4. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

A. 1914       B. 1915

C. 1916       D. 1917

Câu 5. Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng

B. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường

C. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận

D. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp

Câu 6. Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?

A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng

C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách

D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải nhường ngôi cho người khác

Câu 7. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – “đã tiến sá tới một cuộc cách mạng”

A. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng

B. Chính phủ Nga hoàng bất lực không còn thống trị như cũ được nữa

C. Đời sống của công dân, nông dân và hơn 100 dân tộc Nga cùng cực

D. Nga hoàng tiến hành cải cách kinh tế để giải quyết những khó khăn của đất nước

Câu 8. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ

A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản

B. Mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

D. Mâu thuẫn giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Câu 9. “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?

A. Cách mạng 1905 – 1907    B. Cách mạng tháng Hai năm 1917

C. Cách mạng tháng Mười năm 1917    D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D B D A D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B D B B C

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11. Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ nông dân Pêtơrôgrát

B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrát

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ công nhân Pêtơrôgrát

D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ nông dân Pêtơrôgrát

Câu 12. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 13. Kế quả lớn nhấ mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là

A. Quân cách mạng đã chiếm được các công sở

B. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

C. Bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng

D. Nhân dân tiếp tục đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng

Câu 14. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…

B. Tư sản và nông dân

C. Nông dân và công nhân

D. Công nhân, nông dân và binh lính

Câu 15. Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Cách mạng tư sản       B. Cách mạng vô sản

C. Cách mạng dân chủ tư sản       D. Cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 16. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ lâm thời

B. Nhà nước dân chủ nhân dân

C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Câu 17. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Tình hình chính trị, xã hội ổn định

B. Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Câu 18. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 vì

A. Đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền

B. Bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp

C. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau

D. Tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước

Câu 19. Chính đảng nào tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng để giải quyết tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Đảng Mensêvích       B. Đảng Bônsêvích

C. Đảng Xã hội dân chủ       D. Đảng Thống nhất công nhân

Câu 20. Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là

A. Chính cương tháng tư       B. Luật cương tháng tư

C. Cương lĩnh tháng tư       D. Báo cáo chính trị tháng tư

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án B B B A C
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án D C C B C

Bài tập trắc nghiệm phần 3

Đề bài trắc nghiệm

Câu 21. Văn kiện đó đã xác định mục tiêu và đường lối của cách mạng Nga năm 1917 là

A. Chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. Chuyển từ cách mạng ruộng đất sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Chuyển từ cách mạng tư sản dân quyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 22. Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển sang khởi nghĩa giành chính quyền khi nào?

A. Khi Chính phủ lâm thời tư sản đã suy yếu, không đủ sức chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân

B. Khi quần chúng nhân dân đã sẵn sang tham gia cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích Nga

C. Khi cuộc đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo đã đủ sức lật đổ giai cấp tư sản

D. Khi Đảng Bônsêvích Nga đã đủ sức mạnh và sẵn sang lãnh đạo quần chúng tiến hành cách mạng đến thắng lợi

Câu 23. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Nông dân       B. Công nhân

C. Tiểu tư sản       D. Đội Cận vệ đỏ

Câu 24. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là

A. Trung tâm Quân sự cách mạng       B. Ủy ban hành chính cách mạng

C. Uỷ ban Quân sự cách mạng       D. Bộ Tổng tham mưu

Câu 25. Đêm 24-10-1917, ở nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Nhân dân Pêtơrôgrát đập phá cung điện Mùa Đông

B. Quân khởi nghĩa bao vây và tấn công Cung điện Mùa đông

C. Nhân dân Nga ăn mừng chiến thắng tại Cung điện Mùa đông

Câu 26. Vì sao ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng cùng nổ

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

C. Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản

D. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát

Câu 27. Sau đó, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở thành phố nào?

A. Kiép    B. Minxcơ    C. Pêtơrôgrát

Câu 28. Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

A. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt

B. Lênin từ Phần Lan trở về nước

C. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn

D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva

Câu 29. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

A. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga

B. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức bóc lột

C. Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

D. Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô)

Câu 30. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng thế giới

D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

Câu 31. Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Nguyễn Ái Quốc       B. Trần Phú

C. Lê Hồng Phong       D. Nguyễn Thị Minh Khai

Đáp án

Câu 21 22 23 24 25 26
Đáp án C C D A B D
Câu 27 28 29 30 31
Đáp án C C D C A

 

Xem thêm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử lớp 11 TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here