[Ôn Thi Lịch Sử 12] 100 câu hỏi trắc nghiệm bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

0
152

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 100 câu hỏi trắc nghiệm bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

 

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời điểm nào ?

A. 2/1925.             B. 6/1925.             C. 8/ 1925.         D. 6/1926.

Câu 2. Phong trào “vô sản hoá” do tổ chức nào phát động ?

A. Việt Nam Cách mạng đảng.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 3. Tài liệu quan trọng, hãy trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là:

A. Bản án chế độ thực dân Pháp.

B. Đường Kách mệnh.

C. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.

D. Báo Người cùng khổ.

Câu 4. Tác dụng của phong trào “vô sản hoá”:

A. Năng cao tính “tự giác” trong phong trào quẩn chúng.

B. Thúc đẩy quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

C. Rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 5. Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng là ở:

A. Bắc Kì.         B. Trung Kì .

C. Nam Kì.         D. Cả nước.

Câu 6. Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước Inđônêxia, Triều Tiên …… đã thành lập :

A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Hội Liên hợp các dân tộc bị áp bức Á Đông.

D. Cộng sản đoàn.

Câu 7. Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 có điểm nào khác so với giai đoạn 1919- 1925 ?

A. Sổ lượng các cuộc bãi công không nhiều, nhưng quy mô lớn, tính chất quyết liệt.

B. Các cuộc đấu tranh đã mang tính chất chính trị rõ nét, bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung.

C. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản, phong trào công nhân đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng.

D. Tất cả các ý trên

Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 ?

A. Giai cấp công nhân Việt Nam đã được nâng cao về giác ngộ chính trị.

B. Vai trò tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Những ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công nhân Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 9. Năm 1929, Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có bao nhiêu hội viên ?

A. 75.             B. 300.             C. 1200.             D. 1700.

Câu 10. Thành phần hội viên của Tân Việt Cách mạng đảng ?

A. Tư sản dân tộc.

B. Trung nông, tiểu tư sản.

C. Tư sản mại bản.

D. Trí thức nhỏ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

Câu 11. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt cách mạng Đảng ?

A. Cả nước.         B. Bắc kỳ.

C. Nam kỳ.         D. Trung kỳ.

Câu 12. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?

A. Bắc kì.         B. Trung Kì.

C. Nam Kì.         D. Cả nước.

Câu 13. Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng đại diện cho giai cấp nào ?

A. Tư sản mại bản.

B. Trí thức tiểu tư sản.

C. Tư sản dân tộc.

D. Địa chủ vừa và nhô.

p>Câu 14.Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào để tiến hành cách mạng ?

A. Tiểu tư sản yêu nước.

B. Binh lính người Việt Nam trong Quân đội Pháp.

C. Công nhân và nhân dân lao động thành thị.

D. Nông dân và thị dân nghèo.

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án b b b d b c b
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án d d d d a c b

Đề bài trắc nghiệm

Câu 15. Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa sau vụ “Bazanh”, điều này chứng tỏ điều gì ?

A. Các lãnh tụ của Quốc dân đảng không nhận thức đầy đủ tình hình khó khăn của cách mạng.

B. Công tác chuẩn bị khởi nghĩa đã được tiến hành đầy đủ, chu đáo.

C. Sự bế tắc của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

D. Quốc dân đảng đã phát triển vững mạnh, đủ sức tập hợp quần chúng nổi dậy làm cách mạng.

Câu 16. Câu nói : “Âu là chết đi để trở thành tấm gương chợ người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân” là của ai ?

A. Phó Đức Chính.

B. Nguyễn Thái Học.

C. Phạm Tuấn Tài.

D. Nguyễn Khắc Nhu.

Câu 17. Một trong những điểm khác biệt của Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A. Ngay khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đàng đã có cương lĩnh chính trị rõ ràng.

B. Khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định con đường cách mạng dân chủ tư sản.

C. Khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng đã xác định dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành cách mạng bạo lực.

D. Đảng chưa hình thành được hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở trên cả nước.

Câu 18. Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định điều gì ?

A. Sự non yếu về chính trị của giai cấp tư sán Việt Nam.

B. Phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chù tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

C. Kết thúc vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào giải phóng dân tộc.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 19. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Báo Búa liềm.

B. Báo Thanh niên.

C. Báo Tranh đấu.

D. Báo Hồn cách mạng.

Câu 20. Đêm mồng 9, rạng sáng ngày 10/2/1929, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa ở đâu ?

A. Sơn Tây.       B. Yên Bái.

C. Hưng Hoá.       D. Tất cả các ý trên.

Câu 21. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên ?

A. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 6 đảng viên.

B. Nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội), 7 đảng viên.

C. Nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), 8 đảng viên.

D. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 7 đảng viên.

Câu 22. Trong năm 1929, tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt và hình thành mấy tổ chức đảng cộng sản ?

A. 3           B. 2          C. 4          D. 5

Câu 23.Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào ?

A. Việt Nam Quốc dân đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 24. Vì sao đoàn đại biểu Bắc Kì đã bỏ Đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng?

A. Vì bất đổng với Đại hội về xác định mục tiêu của cách mang Việt Nam.

B. Vì bất đồng với Đại hội về việc xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

C. Vì bất đồng với Đại hội về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

D. Vì bất đồng với Đại hội về nhận thức lực lượng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Câu 25. Từ năm 1925 – 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành mấy kì Đại hội ?

A. 1          B. 2          C. 3          D. 4

Câu 26. Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng nào ?

A. An Nam Cộng sản đảng.

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 27. Ai trong số sau không nằm trong số các đảng viên của chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ?

A. Đỗ Ngọc Du.       B. Nguyễn Đức Cảnh.

C. Ngô Gia Tự.        D. Lê Hữu Cảnh.

Câu 28. Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 đã khẳng định điều gì ?

A. Hệ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc Việt Nam.

B. Những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã hoàn toàn chín muồi trên phạm vi cả nước.

C. Sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án 

Câu 15 16 17 18 19 20 21
Đáp án c b d d b d d
Câu 22 23 24 25 26 27 28
Đáp án b b c a c d d

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 29. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ?

A. Một bộ phận tích cực trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Một bộ phận đảng viên tiên tiến của An Nam Cộng sản đảng.

C. Một bộ phận tiên tiến ở Nam kỳ và Trung Quốc của Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Một bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 30. Thành phần chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong thời kì đầu mới thành lập?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tư sản dân tộc.

D. Trí thức tiểu tư sản.

Câu 31. Ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1930) là:

A. Hội nghị mang tầm vóc là một đại hội thành lập Đảng.

B. Hội nghị đánh dấu sự thống nhất 3 tổ chức cộng sản đã hoàn thành trên thực tế.

C. Hội nghị khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trường thành, hoàn toàn đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 32. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã trở thành “tự giác hoàn toàn” ?

A. Thành lập Công hội.

B. Đấu tranh của công nhân Ba Son.

C. Phong trào vô sản hóa.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.

Câu 33. Ba tổ chức cộng sản đã hoàn thành việc hợp nhất trên thực tế khi nào ?

A. 7/2/1930.         B. 15/2/1930.

C. 20/2/1930.         D. 24/2/1930.

Tải 100 câu hỏi trắc nghiệm bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here