[Ôn Thi Lịch Sử 12] Trật tự thế giới sau chiến tranh: Bài tập trắc nghiệm

0
60

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Trật tự thế giới sau chiến tranh: Bài tập trắc nghiệm

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ?

A. Anh – Pháp – Mĩ.

B. Anh – Mĩ – Liẽn Xô.

C. Anh – Pháp – Đức.

D. Mĩ – Liên Xô – Trung Quốc.

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thoả thuận viêc phân chia Đức thành haỉ nước Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra từ:

A. Ngày 4 đến 11/2/1945

B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?

A. Nước Anh         B. Nước Pháp

C. Thụy Sĩ         D. Liên Xô

Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh ?

A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 – 1947.

D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Câu 6. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?

A. 35.         B. 48.         C. 50.         D. 55

Câu 7. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?

A. Hội nghị Ianta.

B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.

C. Hội nghị Pôt-xđam.

D. Hội nghị Pari.

Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đổng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đổng.

Câu 9. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nuớc lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?

A. Tại Hội nghị Tế-hê-ran (1943).

B. Tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcồ (Tháng 4 – 6/1945).

C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).

D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).

Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?

A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.

B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.

C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.

D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.

Câu 11. Hội đổng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

A. 15         B. 5         C. 20         D. 10

Câu 12. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này ?

A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.

B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.

C. Tháng 9/1977. thành viên thứ 149.

D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.

Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong các nước thường trực Hội dồng Bảo an Liên hợp quổc có ý nghĩa như thế nào?

A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.

B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.

C. Khẳng định vaỉ trừ tốỉ cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. Khẳng định đây là một tổ chúc quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Câu 14. Theo quyết nghị của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chù nghĩa phát xít tại nước Đức ?

A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là :

A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.

B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị l-an-ta.

C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắtt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.

 

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án b c a d c c b d
Câu 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án c d c c b a c

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối với các nước bại trận.

B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.

C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe : Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bạỉ ữận và các dân tộc thuộc địa.

Câu 17: Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới ?

A. Mĩ đã mờ rộng ảnh hường ờ châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.

B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.

C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.

D. Tẩt cả các ý kiến trên.

Câu 18: Theo thoả thuận cùa Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản ?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Câu 19.: Vấn để nước Đức được thoả thuận tại Hội nghị l-an-ta như thế nào ?

A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tổn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

B. Nước Đức phảỉ chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.

C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.

Câu 20: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào ?

A. Từ ngày 4-12/2/1945.

B. Từ năm 1945- 1947.

C. Từ năm 1945 -1946.

D. Từ năm 1946 – 1949.

Câu 21: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 -2- 1945 được tổ chức tại đâu?

A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. Tại I-an-ta (Liên Xô).

C. Tại Pổt-xđam (Đức).

D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 22: Để kết thúc nhanh chiến tranh ờ châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục dich gì?

A. Sừ dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ờ Bec-lin.

C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 23: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta – Liên Xô (2 – 1945).

B. Hội nghị Xanphơranxicô – Mĩ (4 – 6 – 1945).

C. Hội nghị Pôtxđam – Đức (7 – 8 -1945).

D. Hội nghị Tế hê ran – Iran (2 – 1943).

Câu 24: Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triền mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sờ tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân dạo là nhiệm vụ chính của:

A. Liên minh châu Âu

B. Hội nghị I-an-ta.

C. ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Câu 25: Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị 1-an-ta cùa những nước nào?

A. Liên Xô, Anh. Pháp, Mĩ.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh.

C. Liên Xô, Anh, Pháp. Mĩ. Trung Quốc.

D. Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 26: Hội nghị Pốt-xđam đưọrc triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Tháng 7 năm 1945. Ờ Liên Xô.

B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.

C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.

D. Tháng 7 năm 1945. Ờ Đức.

Câu 27: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam. vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?

A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.

D. Pháp chiếm vùng Tây Bẳc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Câu 28: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 9 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 8 năm 1948.

Câu 29 :Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?

A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.

B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.

D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 30: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 12 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 1 năm 1950.

Đáp án

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23
Đáp án c d c c b b c a
Câu 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án d b d a b b c

 

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here