TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 3) 

0
95

TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 3) 

 

BÀI 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Câu 1. Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Trung
Quốc là:
A. Khôi phục lại nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng ngành công nghiệp nặng
C. Xây dựng nền công nghiệp hiện đại, áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật tiên tiến
D. Đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và giáo dục.

Câu 2. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian:
A. Ngày 2/7/1976. B. Ngày 20/12/1975
C. Ngày 18/1/1950 D. Ngày 7/5/1954

Câu 3. Mốc đánh dấu bước đột phá trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là:
A. Ngày 23/4/1949, giải phóng Nam Kinh.
B. Ngày 1/10/1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập.
C. Ngày 14/2/1950, kí “Hiệp ước hữu nghị đồng minh và tương trợ Xô- Trung”.
D. Tháng 12/1978, Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 4. Trong những năm 1949-1959, Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại:
A. Thân thiện với Mĩ và các nước phương Tây
B. Trung lập để phát triển đất nước
C. Ngoại giao tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng để phát triển
D. Vừa đối đầu với Liên Xô, vừa đối đầu với Mĩ và các nước Tây Âu

Câu 5. Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là:
A. Phát triển kinh tế
B. Phát triển kinh tế, chính trị
C. Cải tổ chính trị
D. Phát triển văn hóa, giáo dục.

Câu 6. Từ sau năm 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nét mới so với trước là:
A.Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
B. Kiên trì cải cách dân chủ
C. Thực hiện cải cách mở cửa
D. Kiên trì đường lối xã hội chủ nghĩa

Câu 7. Sự kiện đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay
vào vũ trụ là:
A. Từ 11/1999 đến 3/2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu “Thần Châu” bay vào vũ trụ
B. Tháng 10/2003, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 5” đưa Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ
C. Tháng 3/2003, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 4” đưa Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ
D. Tháng 11/1999, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 1” bay vào không gian vũ trụ

Câu 9. Trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến ở Trung Quốc, trung tâm của tập đoàn Tưởng Giới
Thạch ở đâu?
A. Bắc Kinh. B. Nam Kinh C. Thiên Tân. D. Trùng Khánh

Câu 10. Nền thống trị của Quốc Dân Đảng Trung Quốc chính thức sụp đổ vào ngày nào?
A. 21/04/1949. B. 23/04/1949. C. 1/10/1949. D. 24/03/1949

Câu 11. Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tưởng Giới Thạch rút chạy đi đâu?
A. Mĩ. B. Hồng Kông. C. Đài Loan. D. Hải Nam

Câu 12. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?
A. 1/09/1949. B. 1/10/1948. C. 1/10/1949. D. 1/11/1949

Câu 13. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 đánh dấu nhiệm vụ của tiếp
theo của Trung Quốc như thế nào?
A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân,tiến lên tư bản chủ nghĩa
C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ,tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 14. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu?
A. Chu Ân Lai. B. Lưu Thiếu Kỳ. C. Lâm Bưu. D. Mao Trạch Đông

Câu 15. Quân đội Tưởng Giới Thạch là đội quân tay sai của nước đế quốc nào?
A. Thân Mĩ. C. Quốc Dân Đảng lãnh đạo
C. Đảng Cộng Sản lãnh đạo. D. Thân Anh

Câu 16. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Trung Quốc tiếp tục nhiệm vụ của mình là gì?
A. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
B. Bước đầu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
C. Tiến lên xây dựng chế độ Tư bản chủ nghĩa
D. Tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Câu 17. Tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến ở Trung Quốc lần
thứ tư nhằm mục đích gì?
A. Tiêu diệt Đảng Cộng Sản
B. Tiêu diệt phong trào cách mạng Trung Quốc
C. Xoá bỏ sự ảnh hưởng của Liên Xô
D. Cả A, B đều đúng

Câu 18. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra sau chiến tranh thế giới làn thứ hai do lực lượng nào
phát động?
A. Đảng Cộng Sản phát động
B. Quốc dân Đảng phát động
C. Do đế quốc Mĩ
D. Do quần chúng nhân dân

Câu 19. Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào?
A. 20/07/1945. B. 20/07/1946 C. 20/08/1946. D. 19/12/1946

Câu 20. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 diễn ra trong mấy giai đoạn?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5

Câu 21. Giai đoạn một của cuộc nội chiến ở Trung Quốc kéo dài trong khoảng thời gian nào?
A. 20/07/1946 đến 20/07/1947
B. 20/07/1946 đến 20/06/1947
C. 20/06/1946 đến 20/07/1947
D. 20/07/1946 đến 06/1947

Câu 22. Đường lối chiến lược của quân giải phòng Trung Quốc trong giai đoạn một như thế nào?

 

A. Tiến công tiêu diệt sinh lực địch
B. Vừa tiến công vừa phòng ngự
C. Tiến công giành đất, tiêu diệt địch ,củng cố lực lượng
D. Phòng ngự tích cực ,không giữ đất,tiêu diệt địch và củng cố lực lượng

Câu 23. Các nước Đông Bắc Á gồm
A. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc
B. Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Nga
C. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc
D. Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên

Câu 24. Hai nhà nước trên bán đảo Triều tiên ra đời là hệ quả của
A. Cuộc đối đầu Đông tây. B. Trật tự hai cực Ianta
C. Chiến tranh lạnh. D. Xu thế toàn cầu hóa

Câu 25. Hồng Kông thuộc về chủ quyền của Trung Quốc vào năm
A. 1997. B. 1998. C. 1999. D. 2000

Câu 26. Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên đối đầu căng thẳng trong những năm
A. 50-60 của thế kỉ XX. B. 60-70 của thế kỉ XX
C. 70-80 của thế kỉ XX. D. 80-90 của thế kỉ XX

Câu 27. Nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và đứng thứ tư trên thế giới trong
những năm
A. 60-70 của thế kỉ XX. B. 70-80 của thế kỉ XC
C. 80-90 của thế kỉ XX. D. 90 của thế kỉ XX

Câu 28. Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được nâng lên thành đường
lối chung qua các đại hội
A. X và XI. B. XI và XII C. XII và XIII. D. XIII và XIV

Câu 29. Chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc được thực hiện từ năm
A. 1991. B. 1992. C. 2000. D. 2003

Câu 30. Số liệu nào sau đây thể hiện thành tựu của Trung Quốc sau 10 năm đổi mới?
A. Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản phẩm quốc dân là 9,6%
B. Xuất nhập khẩu tăng gấp 7 lần
C. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn tăng 20,8%, thành thị tăng 6,5%
D. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm trên 8%

 

Xem thêm Tổng Hợp 400 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here