Tổng hợp câu trắc nghiệm địa lý 12 theo bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

0
50

Tổng hợp câu trắc nghiệm thi đại học môn địa lý 12 theo bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

BÀI 20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Câu 1. Hạn chế cơ bản của nền kinh tế nước ta hiện nay là :
A. Nông, lâm, ngư nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng chậm nhất.
B. Nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều giữa các ngành.
D. Kinh tế phát triển chủ yếu theo bề rộng, sức cạnh tranh còn yếu.

Câu 2. Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có đặc điểm:
A. Khu vực I giảm dần tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.
B. Khu vực III luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP dù tăng không ổn
định.
C. Khu vực II dù tỉ trọng không cao nhưng là ngành tăng nhanh nhất.
D. Khu vực I giảm dần tỉ trọng và đã trở thành ngành có tỉ trọng thấp nhất.

Câu 3. Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch
theo hướng:
A. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.
B. Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III.

 

C. Giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III.
D. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II, khu vực III không đổi.

Câu 4. Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng :
A. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước.
B. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
C. Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng.

Câu 5. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :
A. Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng.
B. Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng.
C. Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ
sản.
D. Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp.

Câu 6. Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng không nằm
trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ :
A. Hà Tây. B. Nam Định. C. Hải Dương. D. Vĩnh Phúc.

Câu 7. Thành tựu kinh tế lớn nhất trong thời gian qua của nước ta là :
A. Phát triển nông nghiệp. B. Phát triển công nghiệp.
C. Tăng nhanh ngành dịch vụ. D. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 8. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất
là :
A. Trồng cây lương thực.
B. Trồng cây công nghiệp.
C. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản.
D. Các dịch vụ nông nghiệp.

Câu 9. Sự tăng trưởng GDP của nước ta trong thời gian qua có đặc điểm :
A. Tăng trưởng không ổn định. B. Tăng trưởng rất ổn định.
C. Tăng liên tục với tốc độ cao. D. Tăng liên tục nhưng tốc độ chậm.

Câu 10. Hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có cùng một đặc điểm là :
A. Bao chiếm cả một vùng kinh tế.
B. Có số lượng các tỉnh thành bằng nhau.
C. Lấy 2 vùng kinh tế làm cơ bản có cộng thêm 1 tỉnh của vùng khác.
D. Có quy mô về dân số và diện tích bằng nhau.

Câu 11. Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của
nước ta thời kì 1990 – 2005. (Đơn vị: %)

Loại biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng ngành
nông nghiệp là :
A. Hình cột ghép. B. Hình tròn.
C. Miền. D. Cột chồng.

Câu 12. Thành tựu có ý nghĩa nhất của nước ta trong thời kì Đổi mới là :
A. Công nghiệp phát triển mạnh.
B. Phát triển nông ghiệp với việc sản xuất lương thực.
C. Sự phát triển nhanh của ngành chăn nuôi.
D. Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp để xuất khẩu.

Câu 13. Hạn chế lớn nhất của sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian qua là :
A. Tăng trưởng không ổn định.
B. Tăng trưởng với tốc độ chậm.
C. Tăng trưởng không đều giữa các ngành.
D. Tăng trưởng chủ yếu theo bề rộng.

Câu 14. Từ 1990 đến nay, giai đoạn nước ta có tốc độ tăng trưởng cao nhất là :
A. 1990 – 1992. B. 1994 – 1995. C. 1997 – 1998. D. Hiện nay.
Câu 15. Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?
A. Kinh tế tư nhân. B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế Nhà nước. D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 26. Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, thì vai trò của thành phần kinh tế nào ngày càng quan trọng
trong giai đoạn mới của đất nước?
A. Kinh tế cá thể. B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế tư nhân. D. Kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài.
Câu 27. Về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở nước ta đã hình thành:
A. Vùng chuyên canh.
B. Các vùng động lực phát triển kinh tế.
C. Các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 28. Vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất ở nước ta là:
A. Đồng bằng sông Hồng.

 

 

B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 29. Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất ở nước ta là:
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng duyên hải Miền Trung.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Câu A và B đúng.

Câu 30. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống
thấp lần lượt là:
A.Chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp.
B. Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp.
C. Dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt.
D. Chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt.

Câu 31. Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta ( 2005 )
là:
A. 46,8% B. 52,3%. C. 61,4%. D. 73,5%.

Câu 32. Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất và đa dạng
hóa sản phẩm để
A. Phù hợp với yêu cầu của thị trường.
B. Tăng hiệu quả đầu tư.
C. Không ô nhiễm môi trường.
D. Câu A và B đúng.

Câu 33. Trong cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống
thấp lần lượt là:
A. Nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng,dịch vụ.
B. Dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng.
C. Công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp.
D. Nông-lâm-ngư nghiệp, dịch vụ, công nghiệp-xây dựng.

Câu 34. Năm 2005, tỉ trọng khu vực II ( công nghiệp-xây dựng ) trong GDP ở nước ta là:
A. 21%. B. 38%. C. 41%. D. 52%

Câu 35. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng:

 

A. Hội nhập nền kinh tế thế giới.
B. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
C. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nhgiã.
D. Mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here