Tổng hợp câu trắc nghiệm địa lý 12 theo bài: đặc điểm nền nông nghiệp nhiệt đới

0
54

Tổng hợp câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn địa lý 12 theo bài: đặc điểm nền nông nghiệp nhiệt đới

BÀI 21. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

Câu 1. Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa?
A. Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa.
B. Năng xuất lao động cao.
C. Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng.
D. Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc.

Câu 2. Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ:
A. Mỗi cơ cấu sản xuất, mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm.
B. Phần lớn sản phẩm là để tiêu dùng tại chỗ.
C. Người sản xuất quan tâm nhiều tới sản lượng.
D. Người nông dân quan tâm nhiều hơn tới thị trường tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra

Câu 3. Nông nghiệp hàng hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển ở những vùng:
A. Có truyền thống sản xuất hàng hóa.
B. Gần các trục giao thông.
C. Gần các thành phố lớn.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Trong cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính, hộ chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. Dịch vụ. B. Nông-lâm-thủy sản.
C. Công nghiệp-xây dựng. D. Hộ khác.

Câu 5. Từ 2001 đến 2006, cơ cấu hộ theo ngành sản xuất chính có sự thay đổi theo hướng:
A. Tăng tỉ lệ hộ công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, hộ khác và giảm tỉ lệ hộ nông-lâm-ngư nghiệp.
B. Tăng tỉ lệ hộ nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng, và giảm tỉ lệ hộ dịch vụ, hộ khác.
C. Tăng tỉ lệ hộ dịch vụ, hộ khác và giảm tỉ lệ hộ nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng.
D. Tăng tỉ lệ hộ công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, và giảm tỉ lệ hộ nông-lâm-ngư nghiệp, hộ khác.

Câu 6. Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ
A. Đông xuân. B. Hè thu. C. Mùa. D. Đông

Câu 7. Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện :

 

A. Sự phân bố cây trồng cho phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.
B. Sự thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện sinh thái nông nghiệp.
C. Sự khai thác có hiệu quả hơn nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.
D. Cơ cấu cây trồng đang được đa dạng hoá cho phù hợp với nhu cầu thị trường.
Câu 8. Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của
nước ta.
A. Tạo điều kiện cho hoạt động nông nghiệp thực hiện suốt năm.
B. Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp.
C. Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
D. Làm tăng tính chất bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp.
Câu 9. Kinh tế nông thôn hiện nay dựa chủ yếu vào :
A. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp.
B. Hoạt động công nghiệp.
C. Hoạt động dịch vụ.
D. Hoạt động công nghiệp và dịch vụ.
Câu 10. Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất trong kinh tế nông thôn nước ta hiện
nay là :
A. Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.
B. Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.
C. Kinh tế hộ gia đình.
D. Kinh tế trang trại.
Câu 11. Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng
hoá là :
A. Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.
B. Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.
C. Kinh tế hộ gia đình.
D. Kinh tế trang trại.
Câu 12. Đây là biểu hiện rõ nhất của việc chuyển đổi tư duy từ nền nông nghiệp cổ truyền
sang nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay :
A. Nông nghiệp ngày càng được cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá.
B. Các vùng chuyên canh cây công nghiệp đã gắn với các cơ sở công nghiệp chế
biến.
C. Từ phong trào “Cánh đồng 5 tấn” trước đây chuyển sang phong trào “Cánh đồng 10 triệu” hiện
nay.
D. Mô hình kinh tế trang trại đang được khuyến khích phát triển.
Câu 13.Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể
hiện:
A. Sự chuyển đổi mùa vụ từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng lên miền núi.
B. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

 

C. Việc khai thác tốt hơn tính mùa vụ của nền nông nghiệp nhiệt đới.
D. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông
nghiệp.
Câu 14. Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là :
A. Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp.
B. Thiên tai làm cho nông nghiệp vốn đã bấp bênh càng thêm bấp bênh.
C. Mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản
xuất nhỏ.
D. Mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo sự phân hoá của khí hậu
Câu 15. Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông
thôn.
A. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
B. Khắc phục tính mùa vụ trong sử dụng lao động.
C. Đáp ứng tốt hơn những điều kiện của thị trường.
D. Tất cả các tác động trên.
Câu 16.Dựa vào bảng số liệu : Cơ cấu kinh tế hộ nông thôn năm 2003.

 

Nhận định đúng nhất là :
A. Khu vực I là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh
tế ở nông thôn.
B. Khu vực II là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh
tế ở nông thôn.
C. Khu vực III là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh
tế ở nông thôn.
D. Nông thôn nước ta được công nghiệp hoá mạnh mẽ, hoạt động công nghiệp đang
lấn át các ngành khác.
Câu 17. Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp
của nước ta. Điều đó được thể hiện ở :
A. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
B. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp khác nhau giữa các vùng.
C. Tính chất bấp bênh của nền nông nghiệp nhiệt đới.
D. Sự đa dạng của sản phẩm nông nghiệp nước ta.
Câu 18. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của nền nông nghiệp cổ truyền.
A. Năng suất lao động và năng suất cây trồng thấp.
B. Là nền nông nghiệp tiểu nông mang tính tự cấp tự túc.
C. Cơ cấu sản phẩm rất đa dạng.
D. Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công.
Câu 19. Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ :
A. Áp dụng nhiều hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
B. Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng.
C. Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến nông sản.
D. Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng.
Câu 20. Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng không phải là
A. Cây trồng ngắn ngày. B. Thâm canh, tăng vụ
C. Nuôi trồng thủy sản. D. Chăn nuôi gia súc lớn
Câu 21. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc
A. Đẩy mạnh hoạt động vận tải.
B. Áp dụng rộng rãi các công nghệ chế biến
C. Sử dụng ngày càng nhiều công nghệ bảo quản nông sản
D. Tăng cường sản xuất chuyên môn hóa
Câu 22. Vụ đông đã trở thành vụ chính của vùng
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam trung Bộ. D. Đông Nam Bộ
Câu 23. Nhiệm vụ được xem là quan trọng thường xuyên đối với sản xuất trong điều kiện nông
nghiệp nhiệt đới là
A. Phòng chống thiên tai, sâu bệnh cho cây trồng
B. Phòng chống thiên tai, dịch bệnh đối với vật nuôi
C. Bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi, hạn hán
D. Tất cả đều đúng
Câu 24. Biểu hiện nào sau đây không đúng với việc nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả đặc
điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới?
A. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn
B. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái
C. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng
D. Đẩy mạnh sản xuất, phục vụ nhu cầu trong nước

 

Câu 25. Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi rất sâu sắc, với tính chất sản
xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuất ngày càng lớn mạnh, nên chịu sự tác động mạnh mẽ
của
A. Các thiên tai ngày càng tăng
B. Tính bấp bênh vốn có của nông nghiệp
C. Sự biến động của thị trường
D. Nguồn lao động đang giảm
Câu 26. Ở nước ta, việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi
và trung du phải gắn liền với việc :
A. Cải tạo đất đai. B. Trồng và bảo vệ vốn rừng.
C. Đẩy mạnh thâm canh. D. Giải quyết vấn đề lương thực
Câu 27. Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng
sông Hồng.
A. Đẩy mạnh thâm canh. B. Quy hoạch thuỷ lợi.
C. Khai hoang và cải tạo đất. D. Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi.
Câu 28. Đây là một vấn đề lớn đang đặt ra trong việc sử dụng hợp lí đất nông nghiệp ở hầu hết các
tỉnh duyên hải miền Trung.
A. Trồng rừng phi lao để ngăn sự di chuyển của cồn cát.
B. Quy hoạch các công trình thuỷ lợi để cải tạo đất.
C. Thay đổi cơ cấu mùa vụ để tăng hệ số sử dụng đất.
D. Sử dụng đất cát biển để nuôi trồng thuỷ sản.
Câu 29. Trong cơ cấu sử dụng đất ở nước ta, loại đất có khả năng tăng liên tục là :
A. Đất nông nghiệp. B. Đất lâm nghiệp.
C. Đất chuyên dùng và thổ cư. D. Đất chưa sử dụng
Câu 30. Vùng có tỉ lệ đất chuyên dùng và thổ cư lớn nhất nước ta là :
A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here